LIITE A1.


Teemahaastattelut

Taustamateriaalin keräämiseksi ja tulosten tulkinnan helpottamiseksi suoritettiin joukko teemahaastatteluja. Teemahaastatteluilla pyrittiin keräämään lisätietoa uusmediateollisuuden tyypillisistä kysymyksistä seuraavilta alueilta:

- Liiketoiminta ja liiketoimintaprosessit
- Tuotantoprosessit
- Jakelu ja teknologia
- Koulutus ja rekrytointi

Teemahaastattelut suoritti Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmä. Haastattelut tehtiin 21.2. - 10.3.1997.

Haastattelumenetelmänä käytettiin strukturoitua teemahaastattelua. Kaikilta vastaajilta kysyttiin saman haastattelurungon mukaiset kysymykset. Vastaukset purettiin nauhalta tekstiksi, ja tätä tekstiaineistoa käytettiin apuna tulkittaessa kyselylomakkeesta saadun kvantitatiivisen aineiston antamia tuloksia.

Haastatteluista poimittuja nimettömiä sitaatteja on käytetty tämän raportin tutkimustuloksia käsittelevässä osassa.

Haastateltavat

Haastateltaviksi määriteltiin sellaiset henkilöt, joiden katsottiin antavan hyvän yleiskuvan suomalaisen uusmediateollisuuden tämänhetkisestä tilasta. Kaikki haastateltaviksi pyydetyt yhdeksän henkilöä suostuivat haastatteluun.

Haastatellut henkilöt olivat:

Iiro Pohjanoksa, toimitusjohtaja, Bates Interactive, Turku

Antti Romppainen, toimitusjohtaja, Grey Interactive, Helsinki
Ilari Kuittinen, toimitusjohtaja, Housemarque, Helsinki
Anders Kurten, vt toimitusjohtaja, Interweb Design, Helsinki
Olli Heikkilä, toimitusjohtaja, Key Partners, Helsinki
Ville-Matti Koskinen, partneri, Nedecon, Helsinki
Klaus Oesch, toimitusjohtaja, Sansibar, Tampere
Kari Happonen, toimitusjohtaja, Terranova Visuals, Helsinki
Tatu Kuivalahti, toimitusjohtaja ja Jussi Luukkonen, partneri, To The Point, Helsinki

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET

Liiketoiminta ja liiketoimintaprosessit

- Kuinka yrityksenne syntyi tälle alalle ja mitä Te teette?

- Digitalisoituminen muuttaa sekä tuotannon että liiketoiminnan prosesseja. Mikä on digitalisoitumisen hyöty asiakkaalle? Kuinka siirrätte tämän hyödyn tai edun asiakkaalle?

- Onko Teille laatujärjestelmiä? Testaatteko ratkaisun soveltuvuuden asiakkaalle?

- Oletteko harkinneet erikoistumista tiettyyn toimialaan/tietyntyyppisiin asiakkaisiin?

- Onko yrityksellänne kansainvälistymisstrategia?

- Miten suhtaudutte kansainvälisen rahoituksen hankkimiseen? Entä pääomasijoituksiin? Mitä vaatimuksia se asettaa Teille?

- Voitteko kuvata millaisia ovat uusmedia-alan sisäiset toimintaprosessit (liiketoiminta ja tuotanto)?

- Yhteistyösuhteet alan yritysten välillä?

Jakelu ja teknologia

- Ala on hyvin riippuvainen teknologiasta. Visionne/strategianne teknologian suhteen?

- Kuinka näette jakeluformaattinen (CD-Rom, verkko) suhteet toisiinsa?

- Jakelun kustannukset? Onko nykyiselle jakelujärjestelmälle vaihtoehtoja?

Koulutus ja rekrytointi

- Mistä rekrytoitte tarvitsemanne ihmiset? Miksi?

- Millaisia panostuksia teette rekrytoimiinne ihmisiin?

- Onko kansainvälisellä työkokemuksella/koulutuksella merkitystä?

- Millaisia ihmisiä tämä ala Suomessa tarvitsee? Miksi?

Tutkimustiedon tarve

- Millaisesta tutkimustiedosta/markkinatiedosta olisi apua tämän alan yrityksille? Mikä on oma tilanteenne?

Toiveet tai viestit eri suunnille

- Sana on vapaa. Millaisia viestejä tai toiveita lähettäisitte eri tahoille? (Esimerkiksi julkiselle vallalle, alan yrityksille, asiakkaille, koulutuslaitoksille jne.)


LIITE A2.


Tutkittavan perusjoukon muodostaminen - rekisterilähteet

Koska uusmediateollisuuden sisältötuotannossa toimivista yrityksistä ei ollut olemassa aiempia kattavia rekisteritietoja, perusjoukon etsiminen aloitettiin pyytämällä alla luetelluilta tahoilta osoite- ja/tai jäsenrekisteriä. Näiden listojen pohjalta saatiin kattava poikkileikkaus niistä toimialoista, joiden eri rekistereistä voitiin olettaa uusmediateollisuudessa toimivien yritysten löytyvän. Rekistereistä käytiin läpi yhteensä 1647 yritystä.

SATU ry - Suomen Audiovisuaaliset Tuottajat ry: jäsenrekisteri + multimediajaoston rekisteri

Avek - Audio ja visuaalisen kulttuurin edistämiskeskus: yritysrekisteri

Elokuvasäätiö: tuottajarekisteri

Mainostoimistojen liitto: liiton jäsenrekisteri

Mainostajien liitto: rekisteri mainostoimistojen liittoon kuulumattomista mainostoimistoista

Teleoperaattorit: lista teleoperaattoreista, jotka tarjoavat tietoverkkoliittymiä http://www.sci.fi/~tmoh/sipta/kaikki.html

Funet - Finnish university network: Funetin ylläpitämä lista suomalaisista WWW-domain nimistä

Tietotekniikan liitto: tuottajarekisteri

Suomen tiedottajien liitto

Sanomalehtien liitto: liiton jäsenrekisteri

Paikallisten kaapelitelevisioyhtiöiden liitto: liiton jäsenrekisteri

Talentumin Tietoverkko –lehden ylläpitämä lista WWW- palveluntuottajista http://duuni.net/tietoverkko/tuottajat

Tunnetut suomalaiset kustannustalot ja media-alan yritykset

Uusmediateollisuudessa toimivien yritysten omat rekisterit

Uusmediateollisuudessa toimivien henkilöiden vihjeet


LIITE A3.


Tutkimuksen tekijät

Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmä:

- Janne Ruokonen, projektipäällikkö

- Teemu Väänänen, Uusmediaryhmän johtaja

Tutkimustyössä avustivat:

- Pekka Lemettinen
- Jouni Suuronen
- Tiina Vehviläinen
- Katri Tuulensuu

Tutkimustyön suunnitelussa avusti: Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen Mediastudio:

- Pekka Saarela, Koulutuskeskuksen johtaja

- Tapani Huovinen, suunnittelija

Tutkimuslomake

Tutkimuslomakkeen suunnitteli Helsingin kauppakorkeakoulun Uusmediaryhmä. Tutkimuslomakkeen suunnittelussa avustivat seuraavat henkilöt:

- Tetta Jounela, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Uudenmaanpiiri
- Markku Saari, Kymen Lehtimedia Oy
- Teppo Juuvinmaa, Front Seat Communications Oy
- Jukka Kervinen, Mediatakomo Ky
- Pekka Korpi, Ideal Design Oy Pekka Korpi