Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

2. Web-palveluiden tuotanto

Web-palvelun käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä suurin osa syntyy tuotantoprosessin aikana. Kuten jaksossa 1.1 todettiin, käytettävyyttä on vaikea parantaa takautuvasti valmiiseen palveluun tai tuotteeseen, koska se johtaa yleensä olemassa olevien käyttötapojen väkinäiseen muuttamiseen, käsitteellisesti sekavaan käyttöliittymään ja on usein kalliimpaa.

Tuotantoprosessin yleisiä periaatteita noudattamalla voidaan eliminoida suuri osa käytettävyyttä heikentävistä seikoista. Parempaan käytettävyyteen yleensä päästään myös, jos tuotantoprosessiin osallistuvat ovat kukin oman alansa ammattilaisia. Esimerkiksi ammattikäsikirjoittaja tai -graafikko ei ole automaattisesti ammattilainen web- tuotannossa.

Mutta jo pelkkä tuotantoprosessin käyminen läpi eri vaiheineen ja osa-alueineen vaikuttaa yleensä käytettävyyttä parantavasti, vaikkei yksittäisiin osa-alueisiin sellaisenaan kiinnitettäisi erityistä huomiota. Osa-alueita pohtimalla selviää niiden keskinäiset suhteet ja vaikutukset toisiinsa. Kuten luku 4 osoittaa, käytettävyysongelmat ovat usein ongelmajoukkoja, ja yhden ongelman ratkaiseminen vähentää muita ongelmia. Esimerkiksi vuorovaikutuksen, rakenteen ja toimintojen ongelmat kytkeytyvät usein toisiinsa. Toisaalta jotkin osa- alueet voivat taas tuntua itsestäänselviltä, mutta ehkä juuri siksi ne usein unohtuvat suunnittelijoilta ja tekijöiltä.

2.1. Tuotannon ja käytettävyyden suhde

Web-palvelun suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa syntyy päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennettavan palvelun lopulliseen käytettävyyteen. Palvelun tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentajien on siksi ymmärrettävä ratkaisujensa mahdolliset seuraukset ainakin kriittisimmissä kohdissa palvelun suunnittelua ja tuotantoa. Silloin kun resurssit eivät riitä erilliseen käytettävyyteen panostamiseen, on tuotannon ja käytettävyyden välisten suhteiden ymmärtäminen vieläkin tärkeämpää.

Tässä luvussa hahmotetaan joitain tuotantoprosessin kannalta keskeisiä kysymyksiä, joihin vastaaminen vaikuttaa palvelun kohderyhmärajauksiin, tavoitteisiin, toteutustapoihin ja tätä kautta käytettävyyteen. Tuotannossa syntyvien ratkaisujen käytettävyysvaikutuksia on pyritty havainnollistamaan tutkittujen www-palveluiden tuotantokuvauksissa (luku 3).

2.2. Tuotantoprosessin viisi vaihetta

Web-palvelun tai -teoksen tuotantoprosessi (Siegel 1997a, Powell & Jones & Cutts 1998) jaetaan yleensä viiteen vaiheeseen muun projektinhallinnan tavoin (Roukala 1986). Vaiheita voi toteuttaa osin rinnakkain tai yhdistää.
  • kartoitus
  • suunnittelu
  • tuotanto
  • testaus
  • julkistus, seuranta ja ylläpito

Projektinhallinnan yleisluontoisuuden vuoksi tässä keskitytään niihin vaiheisiin ja osa-alueisiin, jotka ovat ominaisia web-projektille. Tutkimuksen luonteen vuoksi tässä ei käsitellä esimerkiksi yleisiä projektihallinnan työkaluja, kustannusseurantaa, markkina- analyyseja, kampanjointia tai julkistamista.

Uusmediatuotanto ja sisältöteollisuus esitetään perinteisessä julkisuudessa edelleen usein luovana prosessina ilman osatavoitteita tai aikatauluja. Käytännössä web-palvelut eri tekniikoineen muuttuivat jo muutama vuosi sitten niin laajoiksi, että keskisuurtenkin projektien läpiviemiseksi tarvitaan myös ammattimaista projektinhallintaa ja tuotannollista ajattelua. Lisäksi web-palvelut ovat alkaneet sulautua yritysten markkinointiviestintään tai muuhun operatiiviseen toimintaan. Osa suunnittelusta vaatii asiakkaiden liiketoiminnan sekä -strategioiden ymmärtämistä siinä missä mitä tahansa operatiivista järjestelmää toteutettaessa (Steinbock 1998).

Sisällysluettelo

1.4. Web-arvioinnin erikoispiirteitä        2.3. Kartoitus