Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

3. Palveluiden tuotantokuvaukset

Tutkittujen palveluiden tuotantoprosesseista on pääteltävissä, että panostaminen kartoitus- ja suunnitteluvaiheisiin luo parempaa käytettävyyttä. Huolellinen kartoitus ja suunnittelu on myös kustannuksiltaan huomattavasti kevyempää, koska usein kalliimpaan toteutukseen ei ole käytetty resursseja. Tuotantoryhmistä ajallisesti eniten suunnitteluun aikaa käyttänyt tuotti myös käytettävyydeltään toimivimman palvelun ja päinvastoin. Aika on selkeästi kriittinen tekijä suunnittelussa, eikä etenkään vaikeita ongelmia voi sivuuttaa vain kopioimalla ratkaisumalleja muualta.

Kuvattujen tuotantoprosessien eteneminen ja syntyneiden palveluiden käytettävyyden ongelmat ovat toisistaan riippuvaisia. Verkkoliitteessä suuri osa ilmeisistä ongelmista hioutui pois ensin pitkällisen suunnittelu- tuotantovaiheen ja myöhemmin pitkän käytön myötä. Virtahevon ad hoc -työskentelyn tuloksena on ongelmia palvelun kokonaisuuden hahmottamisessa ja peruskäytössä. Tilastokeskuksen palvelu oli jo entuudestaan niin laaja, että prosessissa painotettiin dokumenttien yhtenäistä hallintaa, ylläpitoa, yhtenäistämistä ja tuotantovuota. Resurssipulan ja tekniikan riittämättömyyden vuoksi dokumenteille ja navigoinnille ei saatu luotua yhtenäistä käyttöliittymää.

Sisällysluettelo

2.7. Julkistus ja ylläpito        3.1. Virtahevon tuotantokuvaus