Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

4. Heuristisen arvioinnin löydökset

Heuristisen arvioinnin suorittivat kolme käytettävyyteen ja verkkopalveluihin perehtynyttä asiantuntijaa, jotka kukin arvioivat yhtä palvelua noin kolmen tunnin ajan. Arvioinnin vaiheet olivat: palvelun yleiskuvaukseen tutustuminen, palvelun läpikäyminen kolmeen kertaan, ongelmien luokittelu ja yleiskuvauksen kirjoittaminen. Palveluja käytettiin modeemiyhteyksillä ja kiinteästä lähiverkosta käsin, käyttäen sekä Windows että MacOS- käyttöjärjestelmiä ja kolmannen ja neljännen sukupolven selaimia (Internet Explorer ja Netscape Navigator).

Löydöksistä ja tehdyistä päätelmistä on hyvä huomata, että löydösten vertailu palveluiden kesken on hyvin vaikeaa, eikä anna kokonaiskuvaa palveluiden keskinäisestä paremmuudesta tai käytettävyyskehittämisen tarpeista. Tämä johtuu palveluiden hyvin erilaisista sisällöistä, kohderyhmistä ja tavoitteista, minkä takia myös niiden käytettävyyttä täytyy arvioida tapauskohtaisesti. Heurististen arviointien tulokset eivät myöskään olleet yhteneväisiä palveluista käydyn asiantuntijakeskustelun kanssa: käytettävyydeltään vähiten ongelmakohtia sisältänyt palvelua sai keskustelussa yllättävän huonoa palautetta ja päinvastoin. Muutkin tutkijat ovat huomauttaneet, että palvelun käytettävyydestä ei voi vetää johtopäätöksiä automaattisesti sen suosituimmuuteen (Spool, et al., 1997).

Heuristisen arvioinnin esittäminen ulkopuoliselle on vaikeaa, sillä keskeinen osa ongelmista ei ilmene kuvaruutukaappauksista tai still-kuvista. Jos todellista käyttötilannetta ei voida esittää, niin minimissään ongelmat pitäisi esittää videopätkinä. Heuristisen arvioinnin kartoittamat ongelmat ilmenevät käyttäjälle usein tilanteessa, jossa hän on vuorovaikutteisesti ja aktiivisesti etsimässä jotain tai siirtymässä jonnekin palvelun sisällä. Tässä luvussa käytetään esimerkin omaisesti vain muutamaa ilmeistä ruutukaappausta. Lisäksi heuristinen arviointi on tarkoitettu palvelun tuotantoryhmälle, eivätkä sen löydökset ole suoraan yleistettävissä tai sovellettavissa.

Ennen tutustumista heuristisiin löydöksiin kannattaa perehtyä heuristiseen muistilistaan tai pitää sitä lukiessa saatavilla. Luvussa ei ole erikseen selitetty heuristisen muistilistan luokkia vaan oletetaan lukijan olevan tietoinen niistä.

Sisällysluettelo

4. Verkkoliitteen tuotantokuvaus        4.1 Virtahevon heuristinen arviointi