Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

Johdanto

Internet ja erityisesti www-sivuihin pohjautuvat web-palvelut ovat nousseet nopeammin suuren yleisön tietoisuuteen kuin mikään aikaisempi media. Tätä kirjoitettaessa loppusyksystä 1998 lähes miljoona suomalaista, jotka käyttävät viikottain sekä Internetin ulkomaisia että suomalaisia web- palveluita. Nopeasta kasvusta ja yleistymisestään huolimatta web-palveluiden verkosto ei ole noussut laadullisesti kovin korkeatasoiseksi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtenä osasyynä tähän on käytettävyyden vähäinen huomioiminen web-palveluiden tuotannossa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin antaa lukijoille perusymmärrys web-palveluiden käytettävyydestä ja sen suhteesta palveluiden tuotantoprosessiin. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi perusteita web-palveluiden ymmärtämiseen käytettävyyden näkökulmasta. Toisessa luvussa esitellään joitain web-palveluiden tuotantoprosessin keskeisiä kysymyksiä. Tuotannon ja käytettävyyden välisiä suhteita pohditaan tutkimuksen varsinaisessa selvitysosassa, luvuissa 4-6. Käytettävyydestä laajemmin kiinnostuneille tarjotaan lisää materiaalia julkaisun viitteistä.

Verkkopalveluiden tuotantoon liittyviä päätöksiä on tutkittu ja havainnollistettu kolmen esimerkin avulla. Esiteltävät tuotantoprosessit ovat Virtahevon, Tilastokeskuksen ja Verkkoliitteen web-palveluiden tuotannot, jotka ovat sekä pituudeltaan, muodoltaan että resursseiltaan hyvin erilaisia. Tutkimuksen tarkoituksena ei täten olekaan ollut näiden tuotantojen keskinäisen paremmuuden vertailu, vaan pikemminkin tuotannossa tehtävien suunnittelupäätösten kuvaaminen ja myöhemmin niiden vaikutusten arviointi palvelun käytettävyydessä.

Esitellyissä tuotantoprosesseissa on kaikissa syntynyt sekä erinomaisia että välttäviä ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet lopulta rakennettujen palveluiden käytettävyyteen. Tuotannossa mukana olleet ihmiset ovat lähes poikkeuksetta itseoppineita, kuten alalle on ominaista, ja ovat kehittyneet aloittelevista web- suunnittelijoista ja rakentajista vankoiksi ammattiosaajiksi. Jokaista tuotantokuvausta kannattaakin lukea jatkuvasti etenevän oppimisprosessin erään aikajakson kuvauksena, sillä ne eivät tätä kirjoitettaessa enää anna totuudenmukaista kuvaa palveluista tai niiden kehittäjistä. Huomiot tuotannon eri vaiheista on eritelty kuvauksista erikseen erityylisellä tekstillä.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä