Johdanto                 Tiivistelmä       Tutkimusmenetelmät
1. Web-käytettävyys      2. Web-tuotanto   3. CASE-kuvaukset
4. Heuristinen arviointi 5. Raatiarviointi 6. Yhteenveto
7. Käytettävyyden tila   Lähteet           Liitteet

Tiivistelmä

Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto -tutkimuksen toimeksiantona oli selvittää kolmen palvelua tutkimalla, minkälaisia käytettävyydellisiä päätöksiä web-palveluiden tuotannoissa syntyy ja miten nämä päätökset vaikuttavat rakennettavan palvelun käytettävyyteen. Tutkimusta varten haastateltiin kolmen web-palvelun (Helsingin Sanomien Verkkoliite, Virtahepo ja Tilastokeskus) tuotantoryhmiä ja arvioitiin näiden rakentamien palveluiden käytettävyyttä. Tutkimusmenetelminä käytettiin lomakekyselyä, haastatteluja sekä asiantuntija- ja heuristista arviointia.

Selvityksen perusteella voidaan tehdä seuraavia päätelmiä käytettävyyden ja tuotannon suhteista:

  • käytettävyyden osaaminen ja panostaminen on vielä vähäistä web-tuotannoissa. Myös tarvittavat työkalut puuttuvat
  • käytettävyys- ja käyttöliittymäosaaminen on useissa web- tuotannoissa yksiulotteista ja rinnastetaan virheellisesti olemassa oleviin työnkuviin, kuten graafiseen suunnitteluun
  • käytettävyysosaamisen tuominen mukaan suunnittelu ja tuotantoprosesseihin on tärkeää, koska käytettävyyteen vaikuttavia päätöksiä syntyy tuotannon kaikissa vaiheissa
  • web-palveluiden suunnittelun määrä on usein epäsuhdassa tuotantoon nähden ja seuraukset käytettävyydessä ovat ilmeiset
  • web-palveluita ei usein suunnitella skaalautuviksi, mikä johtaa heikentyneeseen käytettävyyteen
  • kiinnostus käytettävyyden kehittämistä kohtaan on kasvamassa ja siihen halutaan panostaa
  • käytettävyys nähdään mahdollisena tulevaisuuden web-palveluita erottavana kilpailutekijänä

Käytettävyyteen vaikuttavaa suunnittelua siis tehdään jatkuvasti web-tuotannoissa, harvoin kuitenkin tiedostaen ja vaihtelevin lopputuloksin. Tutkimukseen osallistuneet tuotantoryhmien mielestä web-tuotantojen maailma on itseopettava prosessi, jossa kaikista puutteistaan oppii usein tehokkaasti vaikka kaikkea ei pystyisikään korjaamaan.

Yleisesti voidaankin todeta, että käytettävyyttä huomioidaan yhä useammassa web-tuotannossa, vaikka se ymmärrettäisiinkin vielä kovin rajatusti. Haastateltujen tahojen tulevaisuuden projekteista on kuitenkin huomattavissa, että käytettävyys on nousemassa yhä tärkeämmäksi osaksi web-palveluiden suunnittelu- ja tuotantoprosesseja. Web-palveluiden laatutekijöistä se on ehdolla seuraavaksi suureksi erottavaksi tekijäksi verkkopalveluiden välillä.

Sisällysluettelo

Johdanto        Tutkimusmenetelmät