JYLHÄNLAHTI, Pirjo

HAUTAUSMAAT SUOMESSA - HISTORIAA JA SYMBOLIIKKAA

Lopputyö 15. 3. 1993

Tämä lopputyö on kuvaileva yleiskartoitus, jossa on pyritty tarkastelemaan sekä hautaamiseen liittyviä paikkoja että hautamuistomerkkejä Suomessa esihistorialliselta ajalta tähän päivään. Samalla on pyritty selvittämään syitä tässä erityisympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.

Esihistoriaa käsittelevässä luvussa kerrotaan, millaisiin paikkoihin kalmistot sijoitettiin, miten haudat merkittiin ja millaisiin mahdollisiin uskomuksiin tavat perustuivat.

Kristillisen ajan hautausmaita käsittelevässä luvussa selvitetään, millaiset hautasijaan liittyvät uskomukset ja sääty-yhteiskunnan ilmiöt vaikuttivat kirkkoon hautaamiseen ja hautausjärjestykseen kirkkomailla; millaiset käytännölliset, terveydelliset ja lainsäädännölliset seikat johtivat kirkkoon hautaamisesta luopumiseen ja kirkosta erillään olevien hautausmaiden rakentamiseen. Luvussa käsitellään myös hautaustapojen synnyttämiä rakennuksia: luuhuoneita, talvihautoja. Lisäksi käsitellään nykyajan taloudellis-rationalistisen ajattelun seurauksena käyttöön tullutta polttohautausta ja siihen liittyviä uurnahautaosastoja, muistolehtoja ja kolumbaarioita. Ortodoksisia hautausmaita käsitellään erikseen.

Hautamuistomerkkejä käsittelevässä luvussa käydään läpi kirkkoon hautaamiseen liittyneet hautamuistomerkit: erilaiset hautalaatat, sarkofagit, barokin tumbat ja täysplastiset veistokset, vaakunat ja epitafit. Seuraavaksi kerrotaan suomalaisen kiviteollisuuden syntyvaiheista ja ulkona olevista hautakivityypeistä kronologisessa järjestyksessä. Valurautaisia, teollisesti valmistettuja hautamuistomerkkejä käsitellään erikseen.

Kansanomaiset hautamuistomerkit on jaettu käytetyn materiaalin mukaan puisiin, rautaisiin ja kivisiin ja kustakin ryhmästä on otettu jokin esimerkki lähempään tarkasteluun siten, että esimerkit tulevat eri puolelta Suomea.

Lopuksi käydään läpi tavallisimmat hautamuistomerkeissä esiintyvät symbolit ja selvitetään niiden merkityksiä, alkuperää, käytön yleisyyttä sekä millaisissa hautamuistomerkeissä, milloin ja missä muodossa symboleja on esiintynyt.

AINEISTO: kirjallinen osuus kuvituksineen 134 s.
ASIASANAT: hautamuistomerkit, hautausmaat, historia, kristinusko, symbolit, ympäristö kasvatus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Kuvaamataidon opetuksen laitos