Asiahakemisto

  In English   En Español   Sisällysluettelosivulle

Aikasarja time series
Sarja muuttujan arvoja, jotka on mitattu säännöllisin väliajoin, esimerkiksi päivittäin tai vuosittain. Aikasarjan analysoiminen
Aloitejärjestelmä suggestion scheme
Järjestely työntekijöiden parannusehdotusten käsittelemiseksi. Aloitejärjestelmä
Analogiamenetelmä (ennustamisessa) analogy method
Ennustamismenetelmä, jossa ennustettavan systeemin oletetaan kehittyvän samoin kuin tietty vieras systeemi, jonka kehitys tunnetaan. Analogiamenetelmä
ANOVA analysis of variance
Varianssianalyysi, tapausryhmien välisen eron toteaminen vertailemalla ryhmien variansseja. Ks. varianssianalyysi
Aritmeettinen asteikko arithmetic scale
Jatkuva, tasavälinen asteikko. Asteikot
Artefakti artifact, artefact (lat. artificium)
Tuote, ihmisen tekemä teos. Tuotteiden teoria
Arteologia arteology
Tuotetiede, tuotteiden suunnittelua ja valmistusta palveleva tutkimus. Ammattitaito ilmaistuna teoreettisessa muodossa. Tulee latinan sanoista "ars" (taide, taito, tekniikka) ja kreikan "logos" (sana, tieto). Tuotteiden teoria
Asenne attitude
Ihmisen tunneperäinen, arvostava suhtautumistapa johonkin kohteeseen, yleensä joko hyväksyvä tai kielteinen. Teemahaastattelu
Asiakaspalautejärjestelmä customer feedback
Järjestely asiakkailta tulevien valitusten, ja joskus myös parannusehdotusten, keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Asiakaspalaute
Asiantuntijakeskeinen tutkimus professional study
Ohjaava tutkimus, jossa tutkija kerää intressiryhmien jäsenien mielipiteet ja niiden perusteella kehittää ja arvioi hankkeen ehdotukset. Vaihtoehto: Osallistuva tutkimus. Intensiivinen ohjaava tutkimus.
Asiasanaluettelo thesaurus
Luettelo kirjallisuuden atk-haussa mahdollisista hakusanoista. Tesaurus
Cochranin Q -testi Cochran Q test
Jos otoksessa nominaaliasteikolla mitatuilla kahdella muuttujalla on keskenään tietty suhde, Cochranin Q testi ilmoittaa sen todennäköisyyden, jolla sama suhde vallitsee myös perusjoukossa. Cochranin Q -testi
Conjoint-analyysi (tuotesuunnittelussa) conjoint analysis
Tuotesuunnitelman testaaminen asiakaskyselyssä. Conjoint tarkoittaa sitä, että rinnakkain (conjoint) selvitetään useita tuotteen ominaisuuksia. Conjoint-analyysi
Diakroninen taideteos diachronic work of art
Taideteos, jonka osat yleisö voi vastaanottaa vain taiteilijan määräämässä järjestyksessä; esimerkiksi musiikki, näytelmä tai tv-esitys. Kauneus oivaltamisena. Vastakohta: synkroninen taideteos.
Diakroninen tutkimus diachronic study
Pitkittäistutkimus, kohteen ajallista muuttumista selvittävä tutkimus. Vastakohta: synkroninen tutkimus. Kehityksen analysoiminen
Diskonttaaminen discounting
Laskutoimitus, jonka avulla arvioidaan tulevaisuudessa odotettavan maksun arvo arviointihetkellä. Tulevan maksun arvosta vähennetään maksamishetkeen saakka laskettavat korot. Hyödyt
Diskreettien arvojen asteikko scale of discrete values
Epäjatkuva asteikko, joka koostuu erillisistä, usein tasavälisistä, arvoista. Vastakohta: jatkuva asteikko, jossa mikä arvo tahansa on mahdollinen. Asteikot
Eksistentialismi existentialism
Tutkimustapa, jossa tutkijan ajatellaan saavan tietoa kohteesta sillä perusteella, että tutkija on olemassa (eksistoi) samassa maailmassa kohteen kanssa. Fenomenologian lähestymistapa
Ekstensiivinen tutkimus extensive study
Tutkimushanke, jonka aineistona on jokin tapausten luokka. Tavoitteena on löytää sen kaikissa tai useimmissa tapauksissa toistuvia piirteitä. Vastakohta: intensiivinen tutkimus. Katso Yksittäistieto ja yleinen tieto.
Ekstensio extent
Tutkimushankkeen aineiston määrä. Katso Empiirisen tutkimuksen suunnittelu
Eläytymismenetelmä role-playing method
Koehenkilöitä pyydetään keksimään jatko (tai alku) tutkijan valmistelemaan "kehyskertomukseen". Tavallisesti eri koeryhmät saavat hieman erilaiset kehyskertomukset. Eläytymismenetelmä
Episodihavainnointi episode observation
Systemaattinen havainnointitapa, jossa rekisteröidään vain ne tapahtumat, jotka kuuluvat tutkijan etukäteen päättämiin tyyppeihin (ja joita tutkimushypoteesi koskee). Systemaattinen havainnointi
Epäjatkuva asteikko non-continuous scale
Asteikko, jossa tietyt arvot eivät ole mahdollisia. Tyypillinen esimerkki on diskreettien arvojen asteikko. Vastakohta: jatkuva asteikko, jossa on ääretön määrä mahdollisia arvoja. Asteikot
Esikuva exemplar
Aiempi ansiokas tuote jota käytetään uuden tuotteen suunnittelun lähtökohtana. Katso Tuotteiden teoria.
Faktorianalyysi factor analysis
Tilastoanalyysi, jossa haetaan keskenään korreloivien muuttujien ryhmiä ja koetetaan esittää nämä muutamien harvojen "taustamuuttujien" ilmentyminä. Faktorianalyysi
Fenomenologinen tutkimus phenomenological study
Tutkijan tajuntaan syntyneitä havaintokuvia (fenomeeneja) koskeva tutkimus. Fenomenologian lähestymistapa
Frekvenssi frequency
Yksilöiden tai mittaustulosten lukumäärä tietyssä luokassa. Luokittelu
Funktioselitys functional explanation
Ilmiön selittäminen osoittamalla sen tarpeellisuus koko järjestelmän ("systeemin") toiminnassa. Funktioselitys
Guttmanin asteikko Guttman scale
Kyselyssa ja lomakehaastattelussa käytettävä esivalmisteltu sarja väittämiä. Mitä useampaan väittämään vastaaja yhtyy, sitä voimakkaampi asenne hänellä on ko. asiassa. Guttmanin asteikko
Hajonta variability, dispersion
Kun muuttuja on eri mittauksissa saanut erilaisia arvoja, hajonta mittaa miten laajalti eri arvot hajaantuvat keskiluvun ympärille. Hajonnan tunnuslukuja ovat mm. vaihteluväli, keskihajonta ja varianssi. Hajonta
Harha bias
Otoksen tai näytteen systemaattinen poikkeavuus perusjoukosta. Vastakohta: (hyvä) edustavuus. Katso Harha
Heikko signaali weak signal
Kehitykseen vaikuttava tekijä, joka aluksi näyttää vähäiseltä, mutta ennustuskauden aikana kehittyy tärkeämmäksi ja lopulta ratkaisee kehityksen suunnan. Ennustaminen selittävän mallin pohjalta
Henkilörekisteri
Luettelo jostakin elävien henkilöiden joukosta. Sitä koskevat säädökset ks. Eettiset näkökohdat
Hypoteesi hypothesis
Aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan perustuva arvaus siitä, mitä tuloksia tutkimuskohteesta luultavasti tullaan saamaan tai kuinka se tulee tutkimuksessa käyttäytymään. Ks. Hypoteesia testaava tutkimus. Sanallisesti esitetystä hypoteesista joskus käytetään nimeä asiahypoteesi (substantive hypothesis) erotukseksi tilastollista testaamista varten laaditusta tilastollisesta tutkimushypoteesista.
Ideointi innovation
Uusien (alustavien) suunnitelmaratkaisujen synnyttäminen. Tuotteen ideoiminen
Idiografinen tutkimus idiographic study
Yksittäisiä tapauksia koskeva tutkimus (vastakohtana yleisiä lakeja etsivälle nomoteettiselle tutkimukselle). Yksittäistieto ja yleinen tieto
Invarianssi invariance
Kaikissa tai ainakin useimmissa aineiston tapauksissa esiintyvä piirre. Katso Yksittäistieto ja yleinen tieto, sivulla Toteava teoria.
Intensiivinen tutkimus intensive study
Tutkimushanke, jonka aineistona on vain yksi tai muutama tapaus. Vastakohta: ekstensiivinen tutkimus. Katso Yksittäistieto ja yleinen tieto.
Iterointi iteration
Suunnittelumenetelmä, jossa ehdotusta muutetaan yksityiskohta kerrallaan ja ratkaisu arvioidaan jokaisen muutoksen jälkeen. Iterointi
Itseohjautuva kehittäminen intrinsic development
Ryhmä päättää itse toimintansa kehittämisestä. Vastakohta: ulkoa ohjattu kehittäminen. Katso Toiminnan kehittäminen.
Itseraportointi self-reporting; experience diary
Toiminnan rekisteröiminen siten, että tutkittava henkilö raportoi sen tutkijan antamalla lomakkeella. Eräs havainnoinnin vaihtoehto. Itseraportointi
Jana-aikataulu Gantt diagram; road map
Toiminnan ajoituksen suunnitelma, jossa osatehtäviä kuvataan kalenteripohjalle piirrettyinä (yleensä vaakasuorina) janoina, joita voi olla useita alekkain. Aikataulut
Jatkuva asteikko continuous scale
Asteikko, jossa voi olla ääretön määrä arvoja. Vastakohta: epäjatkuva asteikko, joka koostuu rajallisesta määrästä diskreettejä arvoja. Asteikot
Kapitalointi capitalizing
Laskutoimitus, jonka avulla arvioidaan toistuvan maksun kertakaikkinen arvo arviointihetkellä, myös korko huomioonottaen. Hyödyt
Kato no-response
Ne ihmiset, jotka eivät vastaa kyselyyn. Kato
Kausivaihtelu seasonal variation
Aikasarjan arvojen vaihtelu, joka seuraa jotakin luonnollista kautta, eli toistuu suunnilleen samanlaisena esimerkiksi vuosittain tai päivittäin. Aikasarjan analysoiminen
Kehittäminen development
Asiantilan, toiminnan tai tuotteen parantaminen tutkimuksen tai teorian eli tutkimuksesta saadun tiedon avulla. Katso Empiirisen tutkimuksen suunnittelu.
Kehitys evolution, progress, process
Joko yksilön tai lajin muuttuminen pitkän ajan kuluessa. Tutkimuksella yleensä halutaan selvittää kehityksen syyt ja normaali kulku. Kehityksen analysoiminen
Keskiarvo, liukuva flexible average
Aikasarjan jokainen arvo korvataan tämän arvon ja sen viereisten kahden (tai neljän jne) arvon aritmeettisella keskiarvolla. Tarkoituksena on näin vähentää kausi- tai satunnaisvaihtelua. Aikasarjan analysoiminen
Keskiarvo, aritmeettinen (arithmetic) mean
Muuttujan arvojen summa jaettuna niiden lukumäärällä. Keskiluvut
Keskihajonta standard deviation
Kun muuttuja on eri mittauksissa saanut erilaisia arvoja, keskihajonta mittaa miten laajalti arvot hajaantuvat. Varianssin neliöjuuri. Hajonta
Keskiluku average
Kun muuttuja on eri mittauksissa saanut erilaisia arvoja, keskiluvulla pyritään kuvaamaan tyypillistä tai luonteenomaista muuttujan arvoa. Tavallisimmat keskiluvut ovat moodi, mediaani ja aritmeettinen keskiarvo. Keskiluvut
Khiin neliö -testi chi test
Jos otoksen tapaukset jakautuvat tietyllä tavalla luokkiin, khiin neliö -testi ilmoittaa sen todennäköisyyden, jolla sama jakauma vallitsee myös perusjoukossa. Khiin neliö -testi
Kitsi kitsch
Välittömästi miellyttävä taide ilman syvempää sisältöä. Asteittainen oivaltaminen
Kontingenssi contingence
Tunnusluku, joka mittaa miten läheisesti kahden muuttujan (tavallisesti nominaalisen muuttujan) arvot seuraavat toistensa muutoksia. Kontingenssi
Korrelaatio product-moment correlation; Pearson's correlation
Tunnusluku, joka osoittaa onko kahden aritmeettisen muuttujan välillä lineaarista riippuvuutta. Korrelaatio
Kvartiili quartile
Jos kaikki mittaustulokset pannaan suuruusjärjestykseen ja sitten niiden joukko jaetaan neljään yhtä lukuisaan ryhmään, alakvartiili on se mittaustulos, joka sijaitsee alimman ja toiseksi alimman ryhmän rajalla. Yläkvartiili taas on se mittaustulos, joka sijaitsee ylimmän ja toiseksi ylimmän ryhmän rajalla. Keskiluvut
Kvartiilipoikkeama quartile deviation
Keskimääräinen kvartiilin poikkeama mediaanista. Hajonta
Kyllääntyminen (aineiston) saturation
Tilanne laadullisen tutkimuksen loppuvaiheessa, kun uusien tapausten tutkiminen ei enää tuo esille uutta tietoa ja aineiston hankkiminen voidaan lopettaa. Näytteen mitoittaminen
Käytännön teoria theory of practice
Ammatissa tarvittava tietoaineisto, joka on usein koottu tutkimuksen kautta. Kirjalliseen muotoon koottu ammattitaito. Sisältönä ovat esimerkiksi kuvaukset ammatin menettelytavoista, sitä koskevat säädökset, standardit, ohjeet ja laskukaavat. Lähestymistavan valitseminen
Laatujärjestelmä quality system
Järjestely jatkuvan tuotannon tai muun työtoiminnan laadun varmistamiseksi. Siihen kuuluvat mm. laadun suunnittelu, varmistus ja tarkastus. Laatujärjestelmä
Luokittelu, tapausten tai yksilöiden classification, categorisation
Tapausten tai yksilöiden lajittelu niiden jonkin ominaisuuden mukaan, ks. Luokittelu.
Tuloksena saadaan kunkin luokan frekvenssi eli siihen osuneiden tapausten lukumäärä.
Luottamusväli confidence interval
Rajat, joiden välillä perusjoukon keskiarvo tai muu sen tutkijaa kiinnostava tunnusluku on tietyllä todennäköisyydellä, usein 95 %. Luottamusväli.
Maku taste
Yhteinen nimi ihmisen preferensseille hänen valitessaan tai arvioidessaan tuotteita. Kyselevät tutkimustavat
Malli model
Tutkimuskohteen teoreettinen kuvaus. Malli
Mediaani median
Suuruusjärjestykseen pannuista muuttujan arvoista keskimmäinen. Keskiluvut
Merkitsevä, tilastollisesti, significant
on otoksesta saatu tulos, jonka sattumalta syntymisen todennäköisyys on pieni, yleensä alle 1%. Mitä merkitsevämpi on tulos, sitä uskottavampaa on, että se pätee myös perusjoukossa. Tilastollisen merkitsevyyden laskeminen
Monografia case study
Yhden tapauksen tutkimus. Tapaustutkimus
Moodi mode
Se muuttujan arvo, joka on aineistossa tavallisin. Keskiluvut
Motiiviselitys motive explanation
Ihmisen toiminnan selittäminen viittaamalla hänen toimintansa tarkoitukseen. Motiiviselitys
Muoti fashion
Yhteisössä vallitseva makusuunta, yleensä ymmärrettynä väliaikaiseksi ilmiöksi. Kyselevät tutkimustavat
Nollahypoteesi null hypothesis
Tilastollista testaamista varten laadittu olettamus, että otoksessa havaittu säännönmukaisuus on vain sattuman aiheuttama eikä ole voimassa perusjoukossa. Ks. Otoksen arvioiminen. Vastakkainen olettamus on nimeltään tilastollinen tutkimushypoteesi.
Nomoteettinen tutkimus nomothetic study
Yleisiä lakeja etsivä tutkimus, vastakohtana yksittäistapausten idiografiselle tutkimukselle. Katso Yksittäistieto ja yleinen tieto
Näyte non-random sample
Perusjoukosta jollakin periaatteella, mutta ei satunnaisesti, valittu ryhmä. Näyte
Odote expectations
Mitä henkilö odottaa taideteoksessa näkevänsä tai kuulevansa. Odote ja omuus
Odotusarvo
Tulevaisuudessa odotettavan hyödyn arvo kerrottuna sillä todennäköisyydellä, että hyöty saadaan. Hyödyt
Ohjaava tutkimus normative research
Tutkimus, joka osoittaa millä tavalla kohdetta tai myöhempiä samantapaisa kohteita voidaan parantaa. Ohjaava näkökulma.
Omuus, omaperäisyys distinction
Taideteoksesta saatu havainto verrattuna odotteeseen eli siihen, mitä henkilö odottaa taideteoksessa näkevänsä tai kuulevansa. Odote ja omuus
Osallistuva havainnointi
Vapaamuotoinen havainnointitapa, jossa tutkija tilapäisesti liittyy havainnoitavan ryhmän jäseneksi. Osallistuva havainnointi
Osallistuva tutkimus participatory study
Ohjaava tutkimus, jossa intressiryhmien jäseniä on henkilökohtaisesti mukana kehittämässä ja arvioimassa hankkeen ehdotuksia. Vaihtoehto: asiantuntijakeskeinen tutkimus. Intensiivinen ohjaava tutkimus.
Otantasuhde sampling quota
Otoksen tai näytteen lukumäärän suhde perusjoukon lukumäärään. Otantasuhde
Otantatutkimus sampling
Tutkimus, jossa halutaan tietoa perusjoukosta, mutta tietojen hankinta kuitenkin kohdistetaan vain osaan (otokseen tai näytteeseen) perusjoukosta. Otantatutkimus
Otos random sample
Perusjoukosta satunnaisesti (arpomalla) poimittu ryhmä. Otos
Paradigma paradigm
Tutkimusperinne, diskurssi. Ryhmä tutkimuksia, joilla on jossakin määrin yhteinen näkökulma tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden tulokset sen ansiosta liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi. Suunnitteluteorian paradigmat
Perusjoukko population
Se yksilöiden tai tapausten ryhmä, jonka ominaisuuksia halutaan saada selville. Populaatiosta usein poimitaan tutkittavaksi pienempi ryhmä: otos tai näyte. Ks. Otantatutkimus
Perustutkimus basic research, fundamental research
Toteava tutkimushanke, jossa ei tähdätä tulosten välittömään soveltamiseen käytäntöön. Toteava lähestymistapa
Pitkittäistutkimus diachronic study
Kohteen ajallista muuttumista selvittävä tutkimus, diakroninen tutkimus. Kehityksen analysoiminen
Plagiointi plagiarism
Toisen tutkijan tulosten esittäminen omina. Tulosten julkaisemisen etiikka
Poikittaistutkimus synchronic study
Tutkimus, joka ei ota huomioon kohteen ajallista kehittymistä, synkroninen tutkimus. Kehityksen analysoiminen
Populaatio, perusjoukko, population
Se yksilöiden tai tapausten ryhmä, jonka ominaisuuksia halutaan saada selville. Populaatiosta usein poimitaan tutkittavaksi pienempi ryhmä: otos tai näyte. Ks. Otantatutkimus
Positivismi positivism
Tutkimustapa, jossa rekisteröidään vain kohteesta varmasti (engl. positively) tiedetyt asiat, ja epävarmat sivuutetaan. Se oli monien tutkijoiden ihanteena 1800-luvulla. Teoriatieto ja taitotieto
Rationalisointi methods engineering
Työn uudelleen järjestely sen tuottavuuden parantamiseksi. Työntutkimus
Regressioanalyysi regression analysis
Tilastoanalyysi sen yhtälön muodon selvittämiseksi, jota seuraten selitettävä muuttuja vaihtelee yhden tai useamman selittäjän arvojen mukaan. Regressioanalyysi
Reliabiliteetti, toistettavuus reliability, repeatability
Ilmoittaa miten hyvin käsitteen määritelmä ja mittaamismenetelmä on onnistuttu määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai mittaaminen tuottaa eri rekisteröintikerroilla saman tuloksen. Huono reliabiliteetti merkitsee samaa kuin suuri satunnaisvaihtelu tai satunnaisvirhe. Reliabiliteetti
Riippumaton muuttuja independent variable
Selittäjä, mittausten sarja oletetusta ilmiön syystä. Muuttujien välisten suhteiden analysoiminen.
Riippuva muuttuja dependent variable
Selitettävä, mittausten sarja oletetusta syyn seurauksesta. Muuttujien välisten suhteiden analysoiminen.
Road map Gantt diagram
Jana-aikataulu, toiminnan ajoituksen suunnitelma, jossa osatehtäviä kuvataan kalenteripohjalle piirrettyinä (yleensä vaakasuorina) janoina, joita voi olla useita alekkain. Aikataulut
Sana-asteikko semantic differential, Likert scale, Osgood scale
Kyselylomakkeessa käytettävä asteikko kahden annetun äärivaihtoehdon välillä. Kysely
Satunnaisvirhe random error
Yhden mittaustuloksen poikkeama kaikkien mittaustulosten keskiarvosta. Mittaaminen
Segmentointi, asiakaskunnan segmentation
Kunkin tuotteen tai tuoteryhmän todennäköisen ostajakunnan määrittely. Asiakkaiden määritteleminen
Selittäjä independent variable
Riippumaton muuttuja, mittausten sarja oletetusta ilmiön syystä. Muuttujien välisten suhteiden analysoiminen.
Selitettävä dependent variable
Riippuva muuttuja, mittausten sarja oletetusta syyn seurauksesta. Muuttujien välisten suhteiden analysoiminen.
Selittäminen explaining
Ilmiön tekeminen ymmärrettäväksi osoittamalla sen syyt tai tarkoitus. Kuvaaminen ja selittäminen
Soveltava tutkimus applied research, normative research
Ohjaava tutkimushanke, jonka tuloksia on tarkoitus heti soveltaa käytäntöön. (Vanhempi määritelmä: ... joka soveltaa tieteellistä teoriaa.) Ohjaava lähestymistapa
Standardi
Tuotteen tai sen yksityiskohdan taikka myös valmistusmenetelmän ennalta tutkittu ja suunniteltu vakioratkaisu. Standardi
Suhdannevaihtelu conjuncture variation
Aikasarjan arvojen vaihtelu, joka seuraa talouselämän suhdanteiden vaihtelua. Aikasarjan analysoiminen
Suunnitteluprosessi process of design
Tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien selvittäminen ja ehdotuksen laatiminen. Synteesit tuotekehityksessä
Suunnitteluteoria theory of design
Tuotteiden suunnittelua palveleva tietoaineisto. Ammattitaito ilmaistuna teoreettisessa muodossa.Tuotteiden teoria
Synkroninen taideteos synchronic work of art
Taideteos, joka on pysyvästi olemassa ja jonka eri osia yleisö voi tarkastella haluamassaan järjestyksessä; esimerkiksi kuvataiteen tai taideteollisuuden teos. Vastakohta: diakroninen taideteos. Kauneus oivaltamisena
Synkroninen tutkimus synchronic study, cross-sectional study
Tutkimus, joka ei ota huomioon kohteen ajallista kehittymistä, poikittaistutkimus. Vastakohta: diakroninen tutkimus. Kehityksen analysoiminen
Systemaattinen virhe systematic error
Mittaustulosten keskiarvon poikkeama suureen oikeasta arvosta, mikä johtuu siitä, että määritelmällä tai mittarilla on huono validiteetti. Mittausvirheet
t-testi t test
t-testi osoittaa todennäköisyyden, jolla jokin otoksesta laskettu tunnusluku, kuten keskiarvo tai korrelaatio, pitää paikkansa myös perusjoukossa. t-testi
Taiteellinen tutkimus artistic research
Lähestymistapa, jossa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä on yhdistetty taideteoksen luomiseen. Taiteellinen tutkimus
Tapaustutkimus case study
Tutkimus, jossa kohteena on vain yksi tapaus. Tapaustutkimus
Taulukointi tabulation
Empiiristen tapausten tai yksilöiden luokittelu samanaikaisesti kahden tai useammankin eri luokitusperusteen mukaan. Taulukointi; Luokittelu
Teemahaastattelu thematic interview
Keskustelunomainen haastattelutapa, jota tutkija ohjailee vain sen verran, ettei aiheesta liikaa poiketa. Näin tutkija pyrkii saamaan tietoa myös hänelle alkuaan tuntemattomista vaikutustekijöistä. Teemahaastattelu
Teoria theory
Empirian kuvaus tai selitys, tavallisesti laadittu tutkijoiden toimesta. Perinteisesti sen luonne on toteava (katso Toteava teoria), mutta se voi myös olla toimintaa ohjaava, katso Käytännön teoria.
Käytännön teoria theory of practice
Ammatissa tarvittava tietoaineisto, joka on usein koottu tutkimuksen kautta. Sisältönä ovat esimerkiksi kuvaukset ammatin menettelytavoista, sitä koskevat säädökset, standardit, ohjeet ja laskukaavat. Lähestymistavan valitseminen
Tesaurus, asiasanaluettelo thesaurus
Luettelo kirjallisuuden atk-haussa mahdollisista hakusanoista. Kirjallisuusviitteiden etsiminen
Testaaminen, hypoteesin verification
Hypoteesin paikkansapitävyyden arvioiminen empiirisen aineiston valossa. Hypoteesia testaava tutkimus ; Empiirisen rekisteröimisen arvioiminen
Tieteellinen taide scientific art
Taide, jossa käytetään hyväksi tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Tieteellinen taide
Tilasto statistic, file
Määrävälein, yleensä vuosittain, ilmestyvä raportti jonkin organisaation henkilöiden, olojen, toiminnan tai tuotannon määristä. Usein mukana ovat myös edellisten kausien luvut. Tilastolähteet.
Tilastoanalyysi statistical analysis
Mitattujen muuttujan arvojen tutkiminen niissä ilmenevän jonkin säännönmukaisuuden löytämiseksi. Muuttujien välisten suhteiden analysoiminen
Tilastollinen tutkimushypoteesi statistical hypothesis
Kvantitatiiviseen, tilastollisesti testattavaan muotoon laadittu hypoteesi. Tavallisesti se lausuu, että otoksessa havaittu säännönmukaisuus on voimassa myös koko perusjoukossa. Otoksen arvioiminen ; Vrt. asiahypoteesi ; nollahypoteesi.
Todenmukaisuus fidelity
Prototyypin tai koetilanteessa ärsykkeenä käytetyn korvikkeen yhdenmukaisuus todellisen esineen kanssa. Suunnitelman esittäminen arvioitavaksi
Toimintatutkimus action research
Kehittämisen metodi, jossa tutkija tilapäisesti liittyy kohdeyhteisöön ja teoreettisen tietonsa avulla auttaa yhteisöä ratkaisemaan sen ajankohtaisia ongelmia. Toimintatutkimus
Toistettavuus, reliabiliteetti repeatability, reliability
Ilmoittaa, onko käsitteen määritelmä ja mittaamismenetelmä onnistuttu määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai mittaaminen antaa aina saman tuloksen. Huono reliabiliteetti merkitsee samaa kuin suuri satunnaisvaihtelu tai satunnaisvirhe. Reliabiliteetti
Toteamus tuotteen viestinä statement-type message
Yksikäsitteinen viesti, jossa on käytetty yhteisössä kaikkien ymmärtämää symboliikkaa. Esimerkki: kellotaulu. Vastakohta: vihje. Katso Tuote toteamuksena.
Toteava tutkimus informative / descriptive / disinterested research
Tutkimus, joka osoittaa millainen kohde on, ja välttää muuttamasta sitä. Toteava lähestymistapa.
Trendi trend
Pitkän aikavälin kehityslinja, muotivirtaus, tyylisuuntaus. Saman aikakauden teoksissa ilmenevät yhteiset piirteet, etenkin ne, jotka poikkeavat edeltäneestä kaudesta, ks. Kehityksen analysoiminen. Kvantitatiivisesti tarkasteltuna trendi yleensä oletetaan lineaariksi ja se selvitetään mittausten aikasarjasta esim. regressioanalyysin avulla, ks. Aikasarjan analysoiminen
Tuotekehitys product development
Joukkotuotantona valmistettavien tuotteiden suunnittelun järjestelmä. Teollisen tuotteen kehittäminen
Tuotetiede arteology
Tuotteiden suunnittelua ja valmistusta palveleva tutkimus. Ammattitaito ilmaistuna teoreettisessa muodossa.Tuotteiden teoria
Tuottavuus productivity
ilmoittaa, miten paljon jotakin tuotannontekijää (esim. työtä) kuluu yhtä tuotettua yksikköä kohti. Tuotannon ja myyntihinnan optimoiminen
Tutkimusetiikka ethics of research
Tutkimushankkeesta sen osanottajille sekä sivullisille koituvien haittojen tarkastelu ja tätä koskevat säännöt. Tutkimuksen etiikka
Tutkimusperinne paradigm
Ryhmä tutkimuksia, joilla on jossakin määrin yhteinen näkökulma tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden tulokset sen ansiosta liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi. Suunnitteluteorian paradigmat
Tutkimusvilppi faking
Tutkimustulosten sepittäminen tai väärentäminen. Aineiston keräämisen etiikka
Tyyli style
a) Taiteilijan tai työntekijän henkilökohtainen käden jälki, tapa tehdä työtä ja sen ilmeneminen tuotteessa. Luokittelu
b) Julkaisun typografisten piirteiden määrittely tekstinkäsittelyohjelmaa käytettäessä. Tyylissä voidaan esim. määrätä kirjasinlajit. Raportin kirjoittaminen
Työn laajentaminen job enlargement
Liian pitkälle viedyssä työnjaossa pirstoutuneiden työtehtävien yhdistäminen mielekkäämmiksi työkokonaisuuksiksi. Motivaatiotutkimukset
Työntutkimus work studies, methods engineering
Tutkimus, joka tähtää työn tuottavuuden, tuloksen tai turvallisuuden parantamiseen. Työntutkimus
Uutta kartoittava tutkimus exploratory research
Tutkimus, jonka kohteesta on ennestään vain vähän tietoa ja teoriaa. Katso Mallien käyttö tutkimushankkeessa.
Vaihteluväli range
Muuttujan suurimman ja pienimmän arvon erotus (tai erotuksen itseisarvo). Hajonta
Validisuus, validius, validiteetti, pätevyys validity
Käsitteen onnistunut määrittely siten, että se tarkoittaa täsmälleen oikeaa asiaa. Vastakohta: epävalidius tai systemaattinen virhe. Validius
Varianssi variance
Keskihajonnan neliö. Hajonta
Varianssianalyysi analysis of variance, ANOVA
Tapausryhmien välisen eron toteaminen vertailemalla jonkin muuttujan variansseja eri ryhmissä. Varianssianalyysi
Vihje tuotteen viestinä allusion-type message
Monitulkintainen viesti, jossa ei ole käytetty standardoitua tai yleisesti tunnettua symboliikkaa. Viesti voidaan aikaansaada esimerkiksi tekemällä tuote tavanomaisesta poikkevaksi tai käyttämällä sitä erikoisella tavalla. Vastakohta: toteamus. Katso Tuote vihjeenä.
Virhemarginaali margin of error
Ne rajat, joiden välillä perusjoukon keskiarvo tai muu sen tutkijaa kiinnostava tunnusluku on tietyllä todennäköisyydellä, yleensä 95 %. Virhemarginaalin keskikohtana on otoksesta mitattu arvo. Luottamusväli.
Wilcoxonin testi Wilcoxon test
Wilcoxonin testi osoittaa sen todennäköisyyden, jolla jokin otoksesta järjestysasteikolla mitattu muuttujien relaatio pitää paikkansa myös perusjoukossa. Wilcoxonin testi
  In English   En Español   Sisällysluettelosivulle

3.8.2007.
Kommentit kirjoittajalle:

Alkuperäinen sijainti: http://www2.uiah.fi/projects/metodi