Tutkimusmenetelmien perusteet teollisen muotoilun kandiopiskelijoille / kevät 09

harjoitustyöt // konsultaatioajat // IK:n kotisivulle

Tavoite

Kurssin tavoite on antaa yleiskuva muotoilututkimuksen keskeisistä menetelmistä. Kurssilla käsitellään muotoilututkimuksen kannalta tärkeimmät tutkimuskohteet, -menetelmät ja -perinteet. Esitystapa on intuitiivinen.

Opetusmuoto

Luento ja harjoitustehtäviä. Lisäksi kurssilla tehdään pieni harjoitustyö.

Luennot

Luento Sisältö
14.1. Intro:
- organisoituminen
- työtavat ja tehtävä
- tutkimus tiedon tuottamisena
- tiedon merkityksistä: uusi tieto; requirements specification; päätöksenteko; retoriikka
21.1. Ilpo poissa; ryhmätyö: tutustuminen kolmeen kirjastoon, TKK, HKKK ja HY/joko pääkirjasto tai Kumpulan luonnontieteiden kirjasto
28.1 Ryhmätyön purku; tutustuminen Taikin kirjastoon ja ACM:n kirjastoon
11.2. Luento:
- johdanto empiiriseen tutkimukseen
- kolme designtutkimuksen metodologiaa
18.2. Luento: aineistoista ja päättelystä
25.2.

Luento:
- päättely jatkuu (kvalitatiivinen)
- hyvästä tulkinnasta ja selityksestä
- kirjoittamisen käytännöistä

Sisällöt

  1. Johdanto: tutkimus muotoilussa. Muotoilututkimuksen kohteet
  2. Tutkimuksen käytöistä muotoilussa: muotoilun pohja?; ajattelun selkeyttäminen/päätöksenteko; viestintä/vaikuttaminen; uuden tiedon tuottaminen. Kustannukset ja hyödyt.
  3. Tiedon tuottamisen tavoista: deduktiivinen ja käsitteellinen päättely; induktio: kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen
  4. “Galleria”
  5. Kokeellinen tutkimus
  6. Laadullinen kenttätutkimus
  7. Historiantutkimus
  8. Analyysi: tilastollinen ja kvalitatiivinen tutkimus
  9. Mikä on hyvä tulkinta tai selitys?
  10. Kirjoittamiskäytännöt ja tutkijan etiikka

 

Tukikirjallisuus (soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan luennolla!)

Alkula-Pöntinen-Ylöstalo. Tilastolliset menetelmät sosiaalitutkimuksessa

Koskinen-Alasuutari-Peltonen. Laadullliset menetelmät kauppatieteissä

 

6.1.09 Ilpo Koskinen