Tällä sivulla on luentomateriaaleja Helsingin Yliopiston KE 62 -metodiluentosarjaan syksyllä 2005. Sivu on tarkoitettu ennen muuta kurssin osallistujille. Sivua päivitetään kurssin mittaan.


Luennot

* Syllabus // Havainnointi // Haastattelut

* UUTTA 21.11.: Dokumenttiaineistot// Analyysi ja tulkinta

* UUTTA 28.11.: Reliabiliteetti ja validiteetti // Yleistäminen // Luottamuksellisuus ja etiikka // Kirjoittaminen //Liite: Transkriptio


 

Syllabus

 

KE 62 / Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
07.11.-01.12.2005

Ilpo Koskinen
Taideteollinen korkeakoulu, muotoilun osasto
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki
ikoskine@uiah.fi


Kurssin tavoite

Kurssi perehdyttää osallistujat yhteiskunta- ja kauppatie-teissä käytettyi-hin laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja tutki-muskäytän-töön. Kurssin tavoite on antaa osallistujille riittävät val-miudet tehdä laadullista tutkimusta.

Painopisteen vuoksi kurssin teoreettinen osuus on suppea ja pääpaino on tutkimus-prosessissa, aineiston hankinnassa ja johto-päätösten muodostami-sessa kvalitatiivisesta aineistosta. Kurssin luennot myös sijoittavat kvalitatiivisen tutkimuksen kauppatie-teellisen tutkimuksen kenttään.

Suoritustapa ja arvostelu

Kurssi suoritetaan kahdella osasuorituksella:

1. Raportti omasta gradunaiheesta

Jokaisen osallistujan tulee tehdä max. 5 sivun mittainen reportti omasta tutkimusaihees-taan (tyypillisesti gradunaihe). Raportissa tulee pohtia kurssin antia oman tutkimusaiheen kannalta. Jos tutkimusaihetta ei ole, sovitaan suoritus erikseen luennoitsijan kanssa. Paras tapa on ollut etsiä uudehko oman alan kvalitatiivinen tutkimus, ja kirjoit-taa siitä metodinen arvio.

Pyydän lähettämään raportin tulostettuna työosoitteeseeni. E-mailit katoavat liian usein filttereihin ja palomuuriin.

2. Tentitään loppukuulustelussa

JOKO
* Koskinen, Ilpo, Pertti Alasuutari ja Tuomo Peltonen 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.

Huom! Näytenäkökulmaa käsittelevät luvut kursorisesti. Niistä ei tule kysymystä, mutta niiden tunteminen auttaa muussa tentissä.

TAI
* Alasuutari, Pertti 1999. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 3. painos.

Teen kysymykset kaikkiin tentteihin molempiin kirjoihin.

Arvosana määräytyy tentistä (50 %) ja raportista (50 %).

Luentoajat ja -paikat

Ma 7.11. Paikka VIB ls 7
* Mitä on kvalitatiivinen tutkimus?
* Tutkimusprosessi ja tutkimuksen suunnittelu
* Tutkimusasetelmat

Ma 14.11. Aineistot #1 VIB ls 7
* Havainnointitutkimus
* Haastattelututki-mus

Ma 21.11 Aineistot (jatkuu) sekä Analyysi ja tulkinta (alkaa) VIB ls 7
* Dokumentit ja muut aineistot kursorisesti.
* Analyysi ja tulkinta (alkaa)

Ma 28.11 VIB ls 7 Analyysi ja tulkinta (jatkuu)
* Analyysi ja tulkinta (jatkuu)
* Tutkimusetiikka, luottamuksellisuus ja kirjoittaminen

Loppukuulustelun aikataulu

Kuulustelussa kysytään pääsääntöisesti kolme kysymystä, joista kahteen tulee vastata. Kysymykset keskittyvät metodisiin ydinkysymyksiin, eivät tenttimateriaalin yksityiskohtiin. Ne voivat olla myös soveltavia.

* Kurssikuulustelu: torstai 1.12, klo 14-16, VIB ls 7
* 1. rästitentti:
* 2. rästitentti: